COVID-19

USMERNENIA OHĽADOM NÁVŠTEV V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 VIĎ VNÚTORNÝ PREDPIS!

PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM OCHORENIA COVID – 19  (ďalej len „Plán“)

Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 je od 28. marca 2020 rozšírený núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020.

Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci ktorých je poskytovateľ povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.

Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý subjekt hospodárskej mobilizácie vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb, ktorý je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa sociálnych služieb a celkového zvládnutia situácie. Preto je potrebné, aby každý poskytovateľ sociálnej služby vyhlásený ako subjekt hospodárskej mobilizácie zverejnil krízový plán na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 7. mája 2020

Zdroj:   https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.