DRUHÁ FÁZA UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

19. 06. 2020

UVOĽŇOVACIA FÁZA OPATRENÍ Č.2 POČAS PANDÉMIE COVID-19

V druhej fáze uvoľňovania, nakoľko stále platí mimoriadna situácia, žiadame o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

1. OHLÁSENIE NÁVŠTEVY VOPRED – Návšteva sa ohlási vopred, minimálne 24 hod. počas pracovných dní, v prípade víkendových návštev do piatku (do 14.00 hod.) kvôli lepšej organizácii. Neohlásenú návštevu nebudeme realizovať.

2. KONTAKTNÁ OSOBA PRE NÁVŠTEVY – hlavná sestra –Mgr. Mária Majdová – 0905 594 806

3. REALIZÁCIA NÁVŠTEVY

 • Pondelok – nedeľa, od 13.30 – 16.30 hod.
 • Povolená je dvojčlenná návšteva iba pre jedného klienta (resp. manželský pár, súrodencov).
 • V prípade vhodného počasia návšteva prebieha v areáli pred budovou zariadenia SED Sučany (lavičky). V prípade nepriazne počasia vo vstupnej hale zariadenia.
 • Vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť fyzické osoby vzdialené od seba minimálne na 2 metre, horné dýchacie cesty (ústa, nos) musia byť prekryté po celú dobu návštevy.
 • U klientov trvalo pripútaných na lôžko je povolená návšteva najviac 2 osôb u jedného klienta, čas návštevy je maximálne 30 minút (počas návštevy je nutné mať celý čas nasadené tvárové rúško).
 • Dĺžka návštevy: 30 minút.
 • Pre deti do 15 rokov platí zákaz návštev!

4.PRIEBEH NÁVŠTEVY

 • Po príchode návšteva kontaktuje personál na tel. čísle: 0911 903 798 a počká na ďalšie pokyny.
 • Hneď po príchode - dezinfekcia rúk.
 • Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie teploty) a súhlas s Návštevným poriadkom (pozri príloha ČESTNÉ PREHLÁSENIE - DOKUMENTY NA STIAHNUTIE).
 • Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP.
 • Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
 • Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná.

5. UKONČENIE NÁVŠTEVY

Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), čas medzi návštevami potrebný na dezinfekciu je 10 minút.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.