NÁVŠTEVY KLIENTOV POČAS SVIATKOV V ZARIADENÍ

30. 03. 2021

Návštevy klientov SED Sučany  počas veľkonočných sviatkov (ďalej len „sviatky“) je možné uskutočňovať  za týchto podmienok:

1. Po dohode príbuzných s hlavnou sestrou je možné zabezpečiť stretnutie klienta s príbuznými, ktoré sa uskutoční za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok.

2. Termín návštevy je nutné dohodnúť si do 1.4.2021 do 12:00 hod telefonicky na čísle 0911 903 798 alebo emailom na adrese hlavnasestra@sedsucany.sk.

3. Návštevy u mobilných a čiastočne mobilných klientov: stretnutie sa uskutoční vo vstupnej hale zariadenia. Klient a príbuzní musia udržať medzi sebou odstup 2 metre. Nesmie dôjsť k priamemu fyzickému kontaktu návštev a klientov.

4. Počet návštev u mobilných aj imobilných klientov budú limitované: maximálne jedna návšteva (max. 2 osoby) počas celých sviatkov pre jedného klienta, v trvaní maximálne 30 minút. V iných dňoch nebudú návštevy možné.

5. Návštevy u imobilných klientov: stretnutie sa uskutoční na izbe klienta (max. 2 osoby). Klient a príbuzní musia udržať medzi sebou odstup 2 metre. Nesmie dôjsť k priamemu fyzickému kontaktu návštev a klientov.

 

Návštevník musí splniť nasledovné podmienky:

1. pri vstupe do budovy sa preukáže službukonajúcemu personálu:

a) negatívnym antigénovým alebo PCR testom, ktorý nesmie byť starší ako 24 hodín, alebo

b) potvrdením o druhom zaočkovaní vakcínou proti COVID-19, alebo

c) potvrdením o tom, že prekonal ochorenie COVID v posledných 90tich dňoch,

2. Návšteva sa musí zapísať do knihy návštev.

3. Pri vstupe do budovy je nutné vydezinfikovať si ruky.

4. Počas celej doby trvania návštevy  je nutné dodržiavať odstup 2 metre a mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

5. Počas návštevy nie je dovolené konzumovať žiadne jedlá ani nápoje,

6. Nápoje a jedlo je možné doniesť iba v originálnom uzavretom balení.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.