POBYT KLIENTOV POČAS SVIATKOV MIMO ZARIADENIA

30. 03. 2021

Podmienky zabezpečenia bezpečného pobytu klientov SED Sučany  počas veľkonočných sviatkov (ďalej len „sviatky“) mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia. Klienti  môžu opustiť zariadenie za týchto podmienok:

1. Návšteva klienta v domácom prostredí musí trvať minimálne od 2.4. do 5. 4. 2021 alebo dlhšie.

2. Klienti, ktorí mali v posledných 90 dňoch pozitívny test na COVI-19, sú po ukončenej karanténe a bez príznakov ochorenia COVID-19 môžu počas sviatkov opustiť zariadenie aj sa do zariadenia vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu. Ak sa však počas pobytu mimo zariadenia u nich prejavia klinické príznaky ochorenia COVID-19, musia sa po návrate preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom, nie starším ako 24 hodín.

3. Klienti, ktorí mali pri ostatnom priebežnom testovaní antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie opustiť. Pri návrate do zariadenia sa musia preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom, nie starším ako 24 hodín.

V prípade pozitívneho výsledku testu je nutné bezodkladne kontaktovať hlavnú sestru SED Sučany na telefónom čísle 0911 903 798 za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pre zabezpečenie domácej izolácie.

4. Príbuzní, u ktorých klient strávi sviatky podpíšu Čestné prehlásenieo tom, že počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí budú dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia, t. j. :

- nosenie rúška mimo domácnosti,

- odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti),

 - dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia

5. Všetci rodinní príslušníci klienta, s ktorými bude počas sviatkov zdieľať spoločnú domácnosť sú povinní najneskôr 24 hodín pred príchodom klienta do domáceho prostredia absolvovať antigénový alebo PCR test, ktorého výsledok musí byť negatívny.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.