PREVENTÍVNE OPATRENIA V SED SUČANY

06. 03. 2020

PREVENTÍVNE OPATRENIA:

1. Prístup k potravinám, zásobám a liekom:Klientom je poskytovaných päť jedál denne. Diabetikom nastaveným na inzulínovú liečbu je poskytovaných šesť jedál denne. Strava je zabezpečovaná dodávateľsky. Lieky sú v súlade s lekárskym predpisom zabezpečované zdravotníckym personálom prostredníctvom lekárne, ktorá sídli na prvom nadzemnom podlaží budovy SED Sučany. Príbuzní môžu doniesť klientom raz týždenne potraviny, lieky a iné veci osobnej potreby za predpokladu dodržania hygienických opatrení uvedených v bode 2 Plánu.

2. Informovanosť a styk s príbuznými:Komunikácia klientov s príbuznými a príbuzných so zamestnancami SED Sučany prebieha telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Raz týždenne od pondelka do piatku, v čase medzi 9:00 a 13:30 hod je možná návšteva príbuzných vo vyhradenej návštevnej miestnosti, ktorá je predelená dreveno-sklenou konštrukciou, aby nedošlo k priamemu kontaktu osôb na oboch stranách miestnosti. Návštevu je možné vykonať po dohovore s hlavnou sestrou v presne stanovenom čase.

  1. Po uskutočnení každej  návštevy sa  dreveno-sklená konštrukcia vydezinfikuje dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu.

Príbuzní môžu raz týždenne doniesť klientom potraviny, lieky a iné veci osobnej potreby. Veci budú zabalené v jednorazovej  plastovej alebo papierovej taške a označené menom klienta, ktorému sú určené. Osoba, ktorá veci prinesie sa ohlási službukonajúcemu personálu prostredníctvom domáceho telefónu. Po otvorení dverí elektronickým vrátnikom osoba, ktorá veci priniesla ich položí na pripravenú stoličku vo vstupnej chodbe zariadenia a bezodkladne opustí budovu.

3. Prijímanie nových klientov: Prijímanie nových klientov z domáceho prostredia je možné len po potvrdení negatívneho výsledku z odobratého biologického materiálu (výter z orofaryngu) na COVID-19. Klient musí zároveň predložiť výsledok výteru z recta, nosa a hrdla, nie starší ako tri týždne a RTG pľúc, nie je starší ako 6 mesiacov. Súčasne s negatívnymi výsledkami vyššie spomenutých testov predloží klient Čestné prehlásenie o tom, že nebol v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou infikovanou ochorením COVID-19 a potvrdenie obvodného lekára o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého klient prichádza do zariadenia.

Prijímanie nových klientov po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení je možné po preukázaní sa vyššie uvedenými dokumentami a dvomi negatívnymi testami na COVID-19, ktoré boli urobené pred ukončením hospitalizácie.

V oboch prípadoch – príjem z domáceho prostredia a príjem po ukončení hospitalizácie sa klient podrobí 14 dňovej preventívnej izolácii v zariadení.

4. Návrat klienta po ukončení hospitalizácie: Klientovi budú odobrané a laboratórne vyšetrené 2 výtery z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19. Klient môže byť prijatý späť do SED Sučany až po 2 negatívnych laboratórnych výsledkoch na detekciu SARS-CoV-2 v minimálnom odstupe 24 hodín. Po návrate do zariadenia sa klient podrobí 14 dňovej preventívnej izolácii v zariadení.

5. Pravidlá pre klientov v SED Sučany: Od 6. 3. 2020 až do odvolania platí zákaz návštev v priestoroch zariadenia (s výnimkou návštev podľa bodu 2 Plánu), zhromažďovania sa klientov v jedálňach a spoločenských miestnostiach zariadenia. Obmedzuje sa styk medzi ľuďmi a odporúča sa zdržiavať sa v izbách. Prijímatelia sociálnych služieb sa môžu voľne pohybovať po zariadení a v areáli zariadenia. Neodporúča sa im však opúšťať areál zariadenia. Fyzické stretávanie sa s príbuznými je až do odvolania zakázané. Ku kontaktu s príbuznými dochádza výlučne podľa pravidiel stanovených v bode 2 tohoto Plánu.

6. Monitoring zdravotného stavu klientov: Personál zariadenia vykonáva dva krát denne meranie telesnej teploty klientov. Raz týždenne sa monitoruje tlak krvi a pulz. Okrem toho sa priebežne sledujú ostatné príznaky vírusu COVID-19: kašeľ, namáhavé dýchanie, bolesti kĺbov, nádcha, prechladnutie, hnačka, prípadne iné, netypické príznaky ochorenia.

7. Monitoring zdravotného stavu personálu: Personálu je pri príchode do práce meraná telesná teplota. V prípade nameranej hodnoty vyššej ako 37,3°C musí zamestnanec opustiť budovu zariadenia,  bezodkladne informovať hlavnú sestru a ďalej sa riadiť sa jej pokynmi.

8. Dodržiavanie hygienických opatrení: Klienti aj personál si často umývajú ruky mydlom a teplou vodou (najmä po každom použití WC) a dezinfikujú si ich dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú rozmiestnené na izbách, chodbách a v ambulanciách zariadenia. Odporúča sa dodržiavanie dištančných opatrení a vzdialenosti 2 metre od iných osôb a respiračná hygiena. Personál je povinný používať pri práci rúška (a pravidelne sa starať o ich očistu a sterilizáciu), rukavice a iné ochranné pracovné pomôcky podľa pokynov hlavnej sestry.

9. Pravidelné a účinné vetranie priestorov: Personál dohliada na pravidelné vetranie izieb a ostatných priestorov zariadenia dvakrát denne v trvaní minimálne 10 min.

10. Pravidelné upratovanie a dezinfekcia: Personál vykonáva denne dezinfekciu podláh, pracovných plôch, kľučiek, madiel, vypínačov, nočných stolíkov, servírovacích stolíkov a príborov dezinfekčnými prostriedkami na báze chlóru a/alebo alkoholu. Dvakrát týždenne sa vykonáva dezinfekcia invalidných vozíkov, WC stoličiek, WC vozíkov, podložných mís a močových fliaš.

11. Vyčlenenie vhodných priestorov pre izoláciu: Pre potreby preventívnej izolácie je vyhradená izba č. 111A na 2. nadzemnom podlaží (NP). Miestnosť sa viditeľne označí nápisom „Miestnosť v karanténe!“.

Pre potreby izolácie klientov s podozrením na výskyt ochorenia COVID-19 sú pripravené obytné jednotky nachádzajúce sa na 4NP s možnosťou úplného uzatvorenia celého oddelenia. Vstupné dvere oddelenia sa viditeľne označia nápisom „Oddelenie v karanténe!“.

V prípade potreby ubytovania zamestnancov je pripravená obytná jednotka so samostatným vchodom, ktorá sa nachádza na 1NP. Súčasťou obytnej jednotky je WC a sprcha. Podľa potreby budú do obytnej jednotky premiestnené gauče, pohovky, váľandy a nafukovacie matrace z chodieb a spoločenských priestorov zariadenia.

12. Epidemiologické vyšetrenie a testovanie klientov a zamestnancov
v prípade rozšírenia infekcie SED Sučany: V prípade zistenia pozitívneho nálezu COVID-19 u niektorého z klientov alebo zamestnancov zariadenia bude vedenie zariadenia postupovať podľa pokynov RUVZ v Martine.

13. Manipulácia s odpadmi: Pre prípad potreby nakladania s infekčným odpadom sú zabezpečené vrecia na odpad s maximálnym objemom 0,1 m² a hrúbku minimálne 0,1 mm.

14. Manipulácia s bielizňou: Nakladanie s použitou bielizňou je zabezpečené v súlade s vyhláškou MZ SR 553/2007Z.z.

15. Ochranné pomôcky: Vedenie SED Sučany v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom zabezpečí potrebné množstvo ochranných pomôcok.

 

 

KRÍZOVÉ OPATRENIA:

I. Zistenie príznakov na ochorenie COVID -19: Pracovník, ktorý zistí u klientov príznaky na vírusové ochorenie upozorní na danú skutočnosť hlavnú sestru alebo riaditeľku.

II. Prijatie oznámenia o predpokladanom výskyte ochorenia COVID – 19: Hlavná sestra alebo riaditeľka oznámi túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

III. Potvrdenie prítomnosti COVID – 19:  Hlavná sestra alebo riaditeľka oznámi túto skutočnosť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Martine, Žilinskému samosprávnemu kraju a svojmu zriaďovateľovi Evanjelickej Diakonii v Bratislave.

IV. Zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov v prípade karantény: Vedenie SED Sučany pripravilo pre prípad 14-dňovej karantény zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami, ktoré sú k dispozícií u riaditeľky a hlavnej sestry.

V. Ochranné prostriedky: Vedenie SED Sučany pre prípad výskytu koronavírusu COVID-19 má pripravené ochranné prostriedky a to rúšky, rukavice, ochranné okuliare, ochranné štíty a dezinfekčné prostriedky. Priebežne sa snažíme zabezpečiť respirátory,overaly, jednorazové plášte a čiapky, jednorazové návleky na obuv.

VI. Zoznam osobných vecí potrebných pre zamestnancov v karanténe: Zamestnanci zahrnutí do zoznamu pre prípad karantény boli informovaní o tom, že si majú pre tento prípad pripraviť: oblečenie, hygienické potreby a lieky, ktoré užívajú na čas minimálne jedného týždňa.

VII. Ubytovanie a stravovanie  zamestnancov počas karantény: Pre informácie o podmienkach ubytovania zamestnancov pozri bod 11 Plánu. Stravovanie zamestnancov bude v prípade potreby zabezpečované rovnakým dodávateľom, ktorý zabezpečuje stravovanie klientov zariadenia.

VIII. Všetky ostatné opatrenia sa budú vykonávať podľa aktuálnej situácie a pokynov Regionálneho úradu verejného zdravia v Martine.

 

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2023 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.