TRETIA FÁZA UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

01. 07. 2020

TRETIA FÁZA UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ:

V tretej fáze uvoľňovania, platia pre návštevy nasledovné pravidlá:

1. Návštevy je možné realizovať denne od 14.00 – 18.00. K jednému klientovi je povolená návšteva maximálne 2 osôb.

2. Hneď po vstupe do zariadenia je potrebné vydezinfikovať si ruky a nasadiť tvárové rúško, ktoré je nutné mať počas celej doby návštevy.

3. Uprednostňujú sa návštevy mimo priestorov zariadenia.

4. U klientov trvalo pripútaných na lôžko je povolená návšteva na izbe najviac 2 osôb u jedného klienta, čas návštevy je maximálne 30 minút (počas návštevy je nutné mať celý čas nasadené tvárové rúško).

5. Pre deti do 15 rokov platí zákaz návštev!

6. Mobilní klienti a klienti  odkázaní na invalidný vozík môžu na krátky čas opustiť areál zariadenia (park, krátka prechádzka po okolí, mimo priestorov s vysokou koncentráciou osôb, ako sú pošta, obchody, banky) za týchto podmienok:

  • trvanie prechádzky – do 60 minút, evidencia odchodu u personálu zariadenia
  • dodržanie hygienických opatrení – rúško a dezinfekcia.

7. Zabezpečenie externých služieb klientom (pedikér, kaderník) za prísnych hygienických podmienok – dezinfekcia, rúška, rukavice, použitie germicídneho žiariča po ukončení úkonov.

8. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.