O nás

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany

Stredisko vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu Univerzitnej nemocnice Martin na sociálne ciele. Budovu vlastnila Biblická škola v Martine. Jej rekonštrukciou a prevádzkou bola poverená Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku.

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE začalo napĺňať svoje poslanie 3. júla 2006. Prví jedenásti klienti boli umiestnení v štyroch dvojizbových a v štyroch jednoizbových bunkách na prvom poschodí.

V súčasnosti má zariadenie kapacitu 50 klientov, ktorí bývajú v bunkách, kde sú dve jedno alebo dvojlôžkové izby so spoločným sociálnym zariadením.  Izby sú vybavené štandardným nábytkom zariadenia a prispôsobené stavu a možnostiam klienta. Ďalej sa tu nachádzajú kancelárske a technické priestory, spoločenské priestory, dve jedálne s kuchynkami, modlitebňa a reminiscenčná miestnosť.

Na prízemí sa nachádzajú ambulancie všeobecného, zubného lekára, detská ambulancia a lekáreň, ktoré zabezpečujú kvalitnú starostlivosť klientom ako aj obyvateľom Sučian a okolitých obcí.

Služby 

V Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Sučany sa poskytujú služby podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Služby sú poskytované podľa § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS) a § 39 Špecializované zariadenie (ŠZ). Poskytujeme 24 hodinovú starostlivosť s celoročnou pobytovou formou.

V našom zariadení sa zaväzujeme prijímateľovi sociálnej služby poskytovať:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálnu rehabilitáciu,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobné vybavenie,
  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
  • zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Sociálna služba

Sociálna služba je poskytovaná na odbornej úrovni. Pri jej poskytovaní sa prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby. Dôležitá je aktivizácia prijímateľa podľa jeho schopností, možností a tiež spolupráca s rodinou, pričom sa rešpektujú jeho osobné ciele, potreby a zdravotný stav.

Zdravotná starostlivosť

Pre klientov je poskytnutá  zdravotná starostlivosť formou obvodného lekára. Do zariadenia prichádza pravidelne aj kožná lekárka a psychiatrička.

Ošetrovateľská starostlivosť

Odborné ošetrenie klientov zabezpečujeme prostredníctvom ADOS.

Duchovný život

Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je aj duchovná starostlivosť o klientov. Zariadenie pravidelne navštevujú evanjelický a katolícky pán farár.

Iné

Klienti môžu využívať služby kaderníčky a pedikérky, ktoré pravidelne prichádzajú do zariadenia.

Humanitárna pomoc

V priestoroch SED Sučany je uskladnený vojenský materiál - spacie vaky, deky, oblečenie, ktoré sú k dispozícií ľuďom v hmotnej, či sociálnej núdzi. Vďaka Ústrediu ED ECAV sa podarilo získať nové elektrické vysušovače, ktoré možno využiť predovšetkým pre obyvateľov postihnutých záplavami.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.